Segment

Efnahagsreikningur

Heildareignir Landsvirkjunar voru 4.569 m. USD í árslok 2013. Lausafjárstaða Landsvirkjunar er með ágætum en handbært fé í árslok 2013 var 288 m. USD. Fyrirtækið hefur aðgang að samningsbundnum veltilánum og er óádreginn hluti þeirra 291 m. USD. Þar að auki eru óádregin langtímalán að fjárhæð 10,7 m. USD. Lausafé og óádregin lán voru því alls 590 m. USD.

Vaxtaberandi skuldir námu 2.717 m. USD í árslok 2013 og hafa hækkað um 93 m. USD frá árslokum 2012 þegar þær námu 2.625 m. USD. Að teknu tilliti til handbærs fjár og bundinna innstæðna þá námu nettó skuldir Landsvirkjunar 2.429 m. USD í árslok en voru 2.436 m. USD í árslok 2012 og hafa lækkað um 6,4 m. USD.

Nettó skuldir voru 2.429 m. USD í lok árs 2013 og standa næstum í stað þrátt fyrir að handbært fé frá rekstri að teknu tilliti til fjárfestinga hafi verið jákvætt um 109,0 m. USD. Meginástæður þess eru reiknað gengistap vegna lána í annarri mynt en Bandaríkjadal og verðbætur. Veginn meðallíftími lánasafnsins var um 6,3 ár.

Eigið fé fyrirtækisins lækkaði á árinu og var 1.658 m. USD í lok árs. Eiginfjárhlutfallið lækkaði einnig en það var 36,3% í árslok 2013 en 37,6% í lok árs 2012.

Segment
Nettó skuldir og eiginfjárhlutfall

Section
Segment

Kennitölur

Landsvirkjun er ennþá tiltölulega skuldsett fyrirtæki en hefur á síðustu árum unnið markvisst að lækkun skulda og bætingu mælikvarða sem hafa áhrif á lánshæfismat fyrirtækisins.

Skuldsetning samstæðunnar mæld á móti rekstrarhagnaði fyrir afskriftir (nettó skuldir / EBITDA) lækkar úr 7,58x í árslok 2012 í 7,38x í árslok 2013. Hlutfall veltufjár frá rekstri (FFO) á móti nettó skuldum fer úr 9,9% árið 2012 í 10,6% í árslok 2013.

Vaxtaþekjan (EBITDA / nettó vaxtagjöld) hækkar í 3,51x en var 3,27x í árslok 2012. Hlutfall veltufjár frá rekstri (FFO) á móti vaxtagjöldum hækkar úr 2,36x í lok árs 2012 í 2,66x í árslok 2013.

Arðsemi eigin fjár reiknast frá afkomu og því geta innbyggðar afleiður og óinnleystur gjaldeyrismunur haft mikil áhrif á niðurstöðuna. Arðsemi eigin fjár var 3,3% fyrir árið 2012 en neikvæð um 2,3% árið 2013

Segment
Vaxtaþekja og nettó skuldir / EBITDA

Section
Segment

Fylgiskjöl

Hér má sækja ársreikning Landsvirkjunar 2013 á rafrænu formi. Skjölin innhalda annars vegar ársreikninginn í heild sinni í Acrobat (pdf) skjali og hins vegar helstu stærðir í Excel (xls) skjali.