Segment

Markmið Landsvirkjunar er að vera leiðandi í sjálfbærri nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa og stuðla að aukinni þekkingu, nýsköpun og tækniþróun á því sviði. Til að vinna að þessu markmiði eru stundaðar margháttaðar rannsóknir á lífríki landsins, veðurfari, vatnafari, jöklum, jarðfræði, o.fl. Jafnframt eru áhrif virkjana á lífríki, vatn og fleiri þætti vöktuð og áhrif mótvægisaðgerða metin. Fjölmargir aðilar, háskólar, rannsóknastofnanir, fyrirtæki, einstaklingar og vísindamenn, innan sem utan Íslands, vinna að þessum rannsóknum.

Section
Segment

Tenging raforkukerfisins við Evrópu

Landsvirkjun hefur lengi haft til skoðunar tengingu íslenska raforkukerfisins við það evrópska um sæstreng. Athuganir fram að síðustu aldamótum bentu til að lagning sæstrengs væri tæknilega möguleg en líklega væri arðsemin of lág. Breyttar aðstæður á evrópskum orkumörkuðum benda nú til að þetta kunni að hafa breyst og að tenging við Evrópu um sæstreng gæti orðið arðsamt verkefni. 

Tenging íslenska raforkukerfisins við Evrópu gæti haft mikil áhrif á íslenskt samfélag og efnahagslíf og því er mikilvægt að meta bæði kosti og galla tengingar fyrir íslenskt samfélag. Forsenda þess að ráðist verði í lagningu sæstrengs er að um verkefnið ríki breið samfélagsleg sátt og samstaða hagsmunaaðila.    

Í þessu tilliti var sett á fót 15 manna þverpólitísk nefnd á vegum atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins sem í júní 2013 skilaði til ráðherra skýrslu um samfélagsleg og þjóðhagsleg áhrif sæstrengs á Ísland. Skýrsla þessi var í framhaldinu lögð fyrir Alþingi til umfjöllunar sem sendi skýrsluna áfram til atvinnuveganefndar þingsins. Í febrúar 2014 lauk atvinnuveganefnd umfjöllun um skýrsluna og lagði til að frekar skyldi unnið að þróun verkefnisins og því að auka skilning Íslendinga á mögulegum áhrifum þess í víðtækum skilningi.

Samkeppnishæfni sæstrengs

Vísbendingar um að raforkusala um sæstreng kunni að vera samkeppnishæf við erlenda raforkuvinnslu eru bæði til komnar vegna breytts landslag á orkumörkuðum og tæknilegra framfara í lagningu sæstrengja sem sífellt verða lengri og öflugri og eru í auknum mæli lagðir um dýpri og erfiðari hafsvæði.

Aukin eftirspurn jarðefnaeldsneytis hefur almennt stutt við sögulega hátt orkuverð á heimsvísu og raforka er þar engin undantekning enda yfir helmingur raforku í heiminum unninn með kolum og gasi. Þessu til viðbótar er síaukinn skilningur á verulegum umhverfiskostnaði þess að brenna jarðefnaeldsneyti.

Alþjóðaorkumálastofnunin gerir ráð fyrir að spurn eftir orku árið 2035 verði 73% hærri en eftirspurn í upphafi aldarinnar.

Í þessu tilliti hafa Evrópulönd sett á fót stuðningskerfi sem til dæmis er gert að tryggja arðsemi endurnýjanlegrar raforkuvinnslu til langs tíma og stuðla að minni losun gróðurhúsalofttegunda.  Mögulegt er að íslensk raforka um sæstreng hefði aðgang að slíku stuðningskerfi.

Segment
Orkumálaráðuneyti Bretlands tryggir raforkuverð í 15-35 ár til raforkuframleiðenda

Heimild Department of Energy & Climate Change, nóvember 2013

Segment

Efnahagsleg og samfélagsleg áhrif

Nýlegar athuganir gefa vísbendingar um að raforkusala um sæstreng kynni að vera arðbær íslenskum raforkuvinnsluaðilum og á sama tíma hagkvæm raforkukaupendum handan Atlantshafsins. Arðsemin er þó háð þeim tvíhliða samningum sem kynnu að takast milli Íslendinga og erlendra viðsemjenda, m.a. um raforkuverð en ekki síður um ábyrgð aðila og skyldur hvað varðar ýmsa áhættuþætti. Undanfarin misseri hefur Landsvirkjun unnið að því dýpka skilning fyrirtækisins á undirliggjandi áhættuþáttum en enn er þörf á að auka við þá þekkingu.

Sökum stærðar verkefnisins er breið samstaða á Íslandi nauðsynleg ef verkefnið á að fá brautargengi. Frekar þarf að rannsaka þjóðhagsleg, samfélagsleg og umhverfisleg áhrif framkvæmdarinnar og tryggja að opinská umræða eigi sér stað á Íslandi um niðurstöðu þeirrar vinnu. Nokkur vinna hefur þegar verið framkvæmd í þessu tilliti og má þar nefna vinnu ráðgjafahóps iðnaðar- og viðskiptaráðherra og rannsóknir Gamma á áhrifum sæstrengs á íslensk heimili.

Hvaðan kæmi orkan?

Sæstrengur studdur af vatnsaflsvirkjunum á Íslandi gæfi möguleika á að flytja orku bæði til og frá Íslandi. Endurnýjanleg raforkuvinnsla í Evrópu er mestmegnis í formi ófyrirsjáanlegrar vinnslu með vindorku eða sólarorku. Hins vegar er eftirspurnin breytileg bæði innan dags og innan árs og standa Evrópulönd frammi fyrir því að þurfa að tryggja að til staðar séu orkukostir sem geta unnið á móti sveiflum sem fylgja orkuvinnslu með vind- og sólarorku. Orkukerfi Íslands býr yfir þessum eiginleikum og með tilkomu sæstrengs gæti Ísland boðið raforku sem hægt væri að stýra í samræmi við þörf. Þannig gæfi sæstrengur færi á að nýta betur þau verðmæti sem eru fólgin í stýranlegri orku á Íslandi og verða ekki fullnýtt í lokuðu kerfi.

Sæstrengur gæfi Íslendingum tækifæri til að nýta orkulindir landsins betur og auka þar með afraksturinn af þeim fyrir þjóðarbúið.

Hluti útfluttrar raforku yrði til með bættri nýtingu á Íslandi en með tengingu yrði unnt að vinna meira rafmagn í núverandi vatnsaflsvirkjunum. Innrennsli í vatnslón íslenskra virkjana er mismikið eftir árum en langflest ár er innrennslið meira en þarf til að hægt sé að uppfylla orkusölusamninga. Í einangruðu orkukerfi fer slík ótrygg orka til spillis en með tengingu við stærri markað myndi hún nýtast að hluta. Þar að auki nýta íslenskir viðskiptavinir sjaldnast alla þá orku sem þeir eiga rétt á sem eykur enn á vannýtingu í íslenskri orkuvinnslu. Á þurrkatímum eða ef upp koma ófyrirséðir atburðir í raforkukerfi Íslands, væri hægt að minnka útflutning um sæstreng eða flytja inn tímabundið.

Hluti orkuöflunar yrði með nýframkvæmdum og koma þar til greina hvort sem er verkefni á núverandi orkuvinnslusvæðum eða nýjum.  Nýframkvæmdir í vatnsafli, jarðvarma eða vindorku og eru háðar þeim ramma sem íslensk stjórnvöld setja orkuvinnslufyrirtækjum, t.d. með rammaáætlun.

Grunnathuganir á fjárfestingarkostnaði og lagningartíma mögulegs sæstrengs sýna að hagkvæmast er að fara stystu leið ef aðrar forsendur haldast óbreyttar.  Stysta leið sæstrengs milli Íslands og Bretlands væri tæplega 1.000 km en nokkrir fýsilegir landtökustaðir á Íslandi og í Bretlandi hafa verið metnir auk mismunandi strengleiða.  Í tilfelli landtökustaða á Íslandi hefur auk raforkukerfis Íslands verið litið til tæknilegra þátta eins og hafdýpis, botngerðar, ölduhæðar, fiskveiða og siglingaleiða en Bretlandsmegin hafa rannsóknir meira miðað að aðgengi að þarlendu raforkuflutningskerfi.  Næstu skref hvað varðar frekari rannsóknir á mögulegri legu sæstrengs snúa til dæmis að frekari samanburði á hagkvæmni lendingarstaða og áhrifum á aðra starfsemi, svo sem fiskveiðar og olíuvinnslu og síðast en ekki síst umhverfisáhrif.

Statnett og National Grid, eigendur og rekstraraðilar raforkuflutningskerfa Noregs og Bretlands, eru að þróa sæstreng milli landanna sem yrði 1.400 MW og yfir 700 km langur.

Section
Segment

Vindorka sem hluti af framtíðinni

Norðan við Búrfell er hraunslétta sem kölluð er Hafið. Þar hefur Landsvirkjun reist tvær vindmyllur í rannsóknarskyni sem voru gangsettar í febrúar 2013. Reksturinn hefur gengið vel og ljóst að á Íslandi eru aðstæður óvenjuhagstæðar fyrir raforkuvinnslu úr vindorku.

Meðalnýtnihlutfall vindmyllanna á Hafinu er 40%, sem er óvenjuhátt. Til samanburðar er meðalnýtnihlutfall á heimsvísu um 28%. Þar sem vindmyllur Landsvirkjunar eru fremur lágar, eða 77 metrar í hæstu stöðu, er hátt nýtnihlutfall þeirra eftirtektarvert. Skýringin er að á Íslandi er mikill vindstyrkur tiltölulega lágt yfir sjávarmáli sem gerir virkjun vinds hagkvæmari þar sem möstur geta verið lægri en ella og kostnaður við rekstur þar af leiðandi minni.

Alls hafa vindmyllurnar á Hafinu unnið rúmlega 5.900 MWst frá gangsetningu. Vinnslan hefur farið verulega fram úr áætlunum en upphaflega var talið að raforkuvinnslan yrði 5.400 MWst yfir árið.

Segment

Afkastageta vindmyllanna á uppitíma 2013

Eftir tæplega eitt ár í rekstri hefur meðalnýting vindmyllanna verið um 40% og er það framar vonum. Til samanburðar er meðalnýting á heimsvísu 28%.

*frá og með 21. jan.

Segment

Þriðja stoðin í raforkukerfinu

Landsvirkjun hefur ákveðið að meta vindorkugetu á Hafinu af meiri nákvæmni með ítarlegri vindmælingum og hermunum. Einnig verður lagt mat á tillögur varðandi stærð og staðsetningu mögulegra vindlunda. Hér er um talsverða frumkvöðlavinnu að ræða þar sem möguleikar vindlunda hafa ekki verið kannaðir áður á Íslandi.

Meðal þess sem verður rannsakað eru áhrif á umhverfi og samfélag, hagkvæmni uppbyggingar og reksturs og tækifæri sem felast í samspili vind- og vatnsorku. Einnig þarf að rýna lagaumgjörð og reglur og leggja mat á verðmætasköpun vindlunda fyrir raforkukerfið í heild. Samið var við verkfræðistofurnar Mannvit og Eflu um ráðgjafaþjónustu vegna verkefnisins og mun vinnan fara fram næstu tvö árin.

Markmið verkefnisins er að tryggja að Landsvirkjun geti stuðst við ítarlegar greiningar og gögn við ákvarðanatöku um mögulega vindlunda. Frekari rannsóknir og undirbúningur stuðla að markvissum vinnubrögðum við uppbyggingu vindorku sem þriðju stoðarinnar í raforkukerfinu.

Á Íslandi er vindstyrkur mestur að vetri þegar lítið vatn rennur í miðlunarlón Landsvirkjunar. Þannig fer vinnsla raforku úr vindi og vatnsafli einkar vel saman.

Section
Segment

Umhverfisrannsóknir

Umhverfisrannsóknir eru veigamikill þáttur í starfsemi Landsvirkjunar. Með rannsóknum er horft áratugi fram í tímann og fylgst með fjöldamörgum umhverfis- og samfélagsþáttum sem kunna að verða fyrir áhrifum af starfsemi fyrirtækisins. Auk upplýsinga um grunnástand veita slíkar rannsóknir mikilvæga sýn á hvað sé í vændum og skipta sköpum við mótun á tilhögun einstakra virkjana.

Landsvirkjun vinnur samkvæmt vottuðu umhverfisstjórnunarkerfi. Ítarleg umfjöllun um umhverfisvöktun og stefnu fyrirtækisins í umhverfismálum er að finna í umhverfisskýrslu Landsvirkjunar.

Rannsóknir, vöktun og mótvægisaðgerðir

Við þróun virkjanahugmynda skipta góðar upplýsingar um náttúrufar og samfélag miklu máli. Rannsóknir eru nauðsynlegar til að afla þekkingar á þeim fjölmörgu þáttum sem geta orðið fyrir áhrifum af starfsemi fyrirtækisins. Má þar nefna rannsóknir á lífríki, jarðfræði, fornleifum, landslagi, ferðamennsku og margt fleira.

Eftir að ákveðið hefur verið að virkja hefjast vöktunarrannsóknir. Í fyrstu beinast þær að fyrirhuguðum mótvægisaðgerðum sem ætlað er að draga úr áhrifum framkvæmda og rasks á umhverfið. Eftir að virkjun er lokið og rekstur hefst meta vöktunarrannsóknir áhrif á einstaka umhverfisþætti og árangur mótvægisaðgerða.

 • 1 Jöklamælingar

  Jöklamælingar Landsvirkjunar eru samstarfsverkefni við Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands og Veðurstofu Íslands. Afkoma jöklanna er mæld árlega og segir til um hversu mikill snjór safnast á jökli yfir vetrartímann og hversu mikill snjór bráðnar yfir sumarið. Niðurstöðurnar hafa leitt í ljós að þeir jöklar sem Landsvirkjun nýtir vatn frá hafa minnkað á undanförnum tveim áratugum sem er talin afleiðing af loftslagsbreytingum. Rýrnun jöklanna gefur Landsvirkjun tækifæri til frekari orkuvinnslu næstu áratugi og nú þegar er tekið tillit til þeirra við hönnun nýrra virkjana.
 • 2 Vatnamælingar

  Þekking á rennslisháttum er lykillinn af betri nýtingu vatnsorkunnar. Þess vegna vaktar Landsvirkjun alla þætti í hringrás vatnsins, allt frá því að vatnsdropinn fellur sem úrkoma á vatnasvið og þar til hann skilar sér aftur til sjávar. Greiningar sýna hversu breytilegt rennslið getur verið og hverjir helstu áhrifaþættirnir eru. Rennsli í ám er meira þegar úrkoma er mikil eða þegar sumarið er langt og hlýtt og leysingar frá jöklum eru meiri.
 • 3 Mælingar við lón

  Vatnsorkuforði Landsvirkjunar er geymdur í miðlunarlónum fyrirtækisins og upplýsingar frá vatnshæðarmælingarkerfum berast stöðugt til Landsvirkjunar. Mælingarnar leggja grunninn að stýringu veitna og miðlunarlóna, flutningi á orku milli landshluta og viðbragði ef óvæntar vantsborðsbreytingar eiga sér stað. Við flest lón Landsvirkjunar fer ýmis önnur vöktun fram. Til dæmis er fylgst með rofi á bökkum og þróun strandlengjunnar í kringum lónin. Einnig eru framkvæmdar dýptarmælingar til að greina hversu mikið af auri og sandi, sem jökulárnar bera með sér, safnast fyrir í lónunum.
 • 4 Stíflueftirlit

  Náið eftirlit er með öllum stíflum við virkjanir Landsvirkjunar. Fylgst er með ástandi stíflna, svo sem hreyfingu þeirra og leka í grunnbergi við þær. Einnig er fylgst með grunnvatnsþrýstingi í stíflunum sjálfum, í berginu undir þeim og grunnvatnsborði við stíflurnar. Niðurstöður þessara mælinga eru teknar saman árlega og heildarástand stíflanna metið. Séu mælingar á Sigöldustíflu skoðaðar síðustu áratugi má sjá að leki fyrir neðan stífluna hefur minnkað um 70% frá upphafi rekstrar lónsins. Er það að þakka viðamiklum þéttiaðgerðum annað hvort og eða ásamt aurburði úr Tungnaá sem hefur frá náttúrunnar hendi þéttað lek svæði.
 • 5 Rennsli neðan aflstöðva

  Það er mikilvægt að þekkja vel til rennslis neðan virkjunarsvæðis þar sem rennsli stöðvanna hefur áhrif á bæði mannlíf og dýralíf í og við ána. Landsvirkjun hefur t.a.m. stundað ítarlegar rannsóknir á rennsli neðan við Írafossstöð í Soginu til að tryggja framgang laxastofna í ánni.
 • 6 Veðurmælingar

  Veðurfar hefur mikil áhrif á rennsli þeirra vatnsfalla sem Landsvirkjun nýtir til orkuvinnslu. Landsvirkjun á og rekur fjölda veðurstöðva á hálendinu þar sem m.a. er mældur lofthiti, loftþrýstingur, vindhraði, úrkoma og sólgeislun. Mælingarnar ganga inn í landskerfi veðurmælinga og er öllum gögnum miðlað til Veðurstofu Íslands. Gögnin nýtast við veðurspár fram í tímann og einnig sem rauntímaupplýsingar um veðurfar. Þannig nýtast mælingarnar ekki aðeins fyrir Landsvirkjun heldur landsmenn alla.
 • 7 Grunnvatnsmælingar

  Grunnvatn er stöðugt vaktað við virkjanir Landsvirkjunar. Sérstaklega er mikilvægt að þekkja þróun grunnvatns við jarðvarmavirkjanir svo greina megi og bregðast við hafi virkjanir áhrif á grunnvatnið. Sem dæmi um niðurstöður þessara rannsókna má nefna að mælingar við Mývatn sýna að áhrif jarðhitanýtingar í Bjarnarflagi hafa ekki mælst á vöktunarstöðum grunnvatns við vatnið.
 • 8 Skjálftavirkni og landbreytingar

  Landsvirkjun fylgist með breytingum á jarðhitasvæðum með öflugu neti jarðskjálfta- og GPS-mæla. Það gerir fyrirtækinu kleift að þekkja hvernig sprungusvæði liggja, fylgjast með þróun á landhæð og spá fyrir um rek á jarðflekum og eldvirkni, sem leiðir til þess að árangur borana á svæðinu eykst. Til dæmis hefur land sigið um 10 sentimetra á Kröflusvæðinu undanfarna tvo áratugi.
 • 9 Útstreymi

  Haldið er bókhald um útstreymi gróðurhúsalofttegunda frá jarðvarmavirkjunum. Auk þess hefur Landsvirkjun sett upp þrjá brennisteinsvetnismæla í Reykjahlíð og eru niðurstöður mælinganna aðgengilegar í rauntíma á vefsíðu Landsvirkjunar.
 • 10 Borholueftirlit

  Reglulegt eftirlit er með borholum við jarðvarmastöðvar Landsvirkjunar. Greiningar eru gerðar á hitastigi og þrýstingi í borholum og efnasamsetningu vatns sem kemur frá þeim en þessir þættir gefa vísbendingar um ástand jarðhitasvæða. Til að mynda hafa orðið breytingar á gufu í Kröflustöð frá lokum Kröfluelda (1984) þar sem verulega hefur dregið úr magni koltvísýrings í gufunni.
 • 11 Hljóðvist

  Hægt er að minnka hávaða frá jarðhitasvæðum með réttri útfærslu hljóðdeyfis á borholum. Til að meta þarfir fyrir slíkar aðgerðir og árangur þeirra fylgist Landsvirkjun með hávaða kringum þau jarðhitasvæði sem fyrirtækið er með til rannsóknar á Norðausturlandi. Þar er leitast við að halda hljóðstigi á svæðum sem liggja að vinsælum ferðamannastöðum sambærilegu við hávaðamörk á íbúðasvæðum eða 50 dB(A). Samkvæmt reglugerð eru hávaðamörk á orkuvinnslusvæðum 70 dB(A).
 • 12 Hreindýr

  Á Austurlandi er fylgst með fjölda og dreifingu hreindýra á Snæfellsöræfum, þ.e. Brúaröræfum, Vesturöræfum, undir Fellum, á Múla og Hraunum. Til að áætla fjölda dýra er stuðst við beina talningu og loftmyndir sem teknar eru af svæðinu. Í mati á umhverfisáhrifum Kárahnjúkavirkjunar árið 2001 var talið að breytingar yrðu á dreifingu og fjölda hreindýra. Áhrifin urðu minni en upphafleg spá gerði ráð fyrir en áframhaldandi vöktun mun veita sýn á möguleg langtímaáhrif virkjunarinnar á hreindýrastofninn.
 • 13 Fuglalíf

  Starfsemi Landsvirkjunar getur haft ýmis áhrif á fuglalíf. Myndun uppistöðulóna og breytingar á árfarvegum geta haft áhrif á búsvæði þeirra ásamt því að vegir, flutningslínur, vindmyllur og önnur mannvirki geta valdið þeim ýmsum truflunum. Niðurstöður sýna meðal annars að tilkoma Hálslóns olli ekki fækkun heiðagæsa á svæðinu þrátt fyrir skerðingu beitilands en að fækkun hávellu á Lagarfljóti megi mögulega skýra með auknu gruggi í fljótinu vegna innrennslis vatns úr Hálslóni. Til að afla frekari upplýsinga um möguleg áhrif orkuvinnslu á fuglalíf hefur Landsvirkjun samfara nýjum virkjunum fylgst með fuglalífi á áhrifasvæðum virkjananna.
 • 14 Vatnalíf

  Fiskar og aðrar vatnalífverur geta orðið fyrir miklum áhrifum frá vatnsaflsvirkjunum. Landsvirkjun fylgist náið með vatnalífi á öllum starfssvæðum sínum til að geta gripið inn í með viðeigandi mótvægisaðgerðum ef einhverjar breytingar verða. Við vöktun á fiskistofnum er aðallega stuðst við þrennt: veiðitölur sem gefa upplýsingar um breytingar á stærð veiðistofna, netaveiðar sem gefa upplýsingar um holdafar, fæðu, kynþroska og stærðardreifingu ásamt seiðatalningu sem gefur upplýsingar um seiðaþéttleika og nýliðun. Niðurstöður vöktunar á Þjórsársvæðinu sýna til dæmis að eftir virkjun efri hluta Þjórsár hafa breyttir rennslishættir skapað betri skilyrði fyrir laxastofninn og stuðlað að vexti hans.
Segment

Meðal rannsókna og vöktunarverkefna árið 2013

 • Lokið var við endurskoðun á gróðurkorti á áhrifasvæði Fljótsdalsstöðvar. Gróðurkortið er meðal annars nýtt við rannsóknir á farleiðum, beiti- og búsvæðum hreindýra á svæðinu. Svæðið sem gróðurkortið nær til var stækkað og er nú rúmlega 3 þúsund ferkílómetrar. Verkefnið var unnið í samvinnu við Náttúrufræðistofnun Íslands. Meðal annarra verkefna á áhrifasvæði Fljótsdalsstöðvar má nefna fiskirannsóknir á vatnasviði Lagarfljóts og Jökulsár á Dal.

 • Á Mývatnssvæðinu voru rannsökuð áhrif jarðnýtingar í Bjarnarflagi á volga grunnvatnsstrauminn til Mývatns. Mælingar á loftgæðum í Mývatnssveit voru efldar og upplýsingarnar birtar á vef Landsvirkjunar fyrir þrjár mælistöðvar. Mat á umhverfisáhrifum Bjarnarflagsvirkjunar, sem er hátt í 10 ára gamalt, var rýnt og kannað hvort ástæða væri til að endurtaka það að hluta eða í heild.

 • Unnið var að verkefnum sem snúa að sjónrænum áhrifum landmótunar og útliti jarðvarmavirkjana. Markmiðið er að í framtíðinni verði tekið meira tillit til landslags þegar mannvirki eru hönnuð. Leitað var leiða til að bæta landmótunarfrágang og lágmarka neikvæð áhrif af óhjákvæmilegu jarðraski við undirbúning virkjana. Á árinu var einnig mótað verklag og leiðbeiningar varðandi landmótun og frágang á virkjanasvæðum. Sérstök úttekt var gerð á staðsetningu efnislosunar og frágangi vegna virkjana á veituleið Blönduvirkjunar.

Losun og binding gróðurhúsalofttegunda

Landsvirkjun stefnir að því að vera kolefnishlutlaust fyrirtæki og er unnið markvisst að því að draga úr allri losun koltvísýrings og annarra gróðurhúsalofttegunda í starfsemi þess.

Útstreymi koltvíoxíðs frá borholum við Kröflu, Bjarnarflag og Þeistareyki hefur verið mæld um árabil. Upplýsingar um náttúrulegt útstreymi frá jarðhitasvæðunum eru hins vegar takmarkaðar og á árinu var hafin vinna til að efla þá þekkingu. Vegna mats á losun gróðurhúsalofttegunda við myndun Sporðöldulóns, inntakslón Búðarhálsvirkjunar, var kolefnisinnihald í jarðvegi og gróðri í lónstæðinu mælt.

Til þess að vega á móti losun vegna starfsemi Landsvirkjunar var samið við Skógrækt ríkisins og Landgræðslu ríkisins um tvö ný svæði til kolefnisbindinar. Jafnframt var samið við Kolvið um að jafna alla kolefnislosun vegna notkunar Landsvirkjunar á bensíni og dísilolíu. Á það jafnt við um bifreiðar og tæki, flugferðir starfsmanna og förgun úrgangs.

Miðlun upplýsinga

Landsvirkjun leggur áherslu á gott samstarf við samfélagið með því að stuðla að gegnsæjum vinnubrögðum og gagnvirku upplýsingaflæði. Ítarlegar upplýsingar um umhverfisrannsóknir og vöktun er að finna í umhverfisskýrslu Landsvirkjunar. Rannsóknarskýrslur má nálgast á bókasafni Landsvirkjunar og stefnan er að þær verði einnig aðgengilegar á Gegni.is. Árangur helstu rannsókna á áhrifasvæði Fljótsdalsstöðvar og Kárahnjúka má skoða á sjálfbærnivef Landsvirkjunar og Alcoa, www.sjalfbaerni.is. Yfirlit og samtímaupplýsingar um vöktun helstu umhverfisþátta eru gerðar aðgengilegar ár hvert á heimasíðu Landsvirkjunar.